Pogoji poslovanja

Ti pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih za vas opravlja STARFINITI, trgovina in storitve, d.o.o., Pod gabri 33, 3000 Celje (v nadaljevanju tudi kot »mi« ali »Starfiniti«). S tem, ko podate Startfiniti kakršnokoli povpraševanje po storitvah ali produktih ali podate kakršnakoli naročila za storitve v pisni ali ustni obliki, sprejemate te splošne pogoje, v katerih sta lahko vi in Starfiniti skupaj poimenovana tudi kot »stranki«. Te pogoje lahko stranki dopolnita le s posebnim pisnim dogovorom. Slednji ima prednost v primeru razhajanja med njim in temi pogoji. Za pisno obliko in pisno komunikacijo se šteje tudi komunikacija ali dogovor po e-pošti ali v drugi pisni elektronski obliki.

1. Naročilo in nudenje storitev

Vrsta in obseg storitev je takšen, kot se stranki dogovorita. Naše storitve so opravljene izključno vam in za vas. Izdelke in druge rezultate naših storitev lahko uporabljate samo za svoje potrebe in za namene, za katere so bili opravljeni.

2. Plačilo za storitve

Z naročilom storitev se zavezujete za dogovorjeno plačilo.

Račune za storitve trajnejše narave običajno izdajamo mesečno, za storitve opravljene v preteklem mesecu. Za storitve projektne narave pa račune izdamo po opravljeni storitvi, če ni dogovorjeno drugače.

Starfiniti lahko po svoji presoji pred začetkom opravljanja storitev zahteva določeno vnaprejšnje plačilo.

Na dogovorjeno ceno storitev se obračuna in plača še DDV. Rok za plačilo računov je 8 dni od prejema. Do vašega popolnega plačila Starfiniti obdrži vse lastniške in druge pravice na rezultatih svojih storitev, stranka pa dotlej ne pridobi nobenih pravic in ni upravičena uporabljati izdelkov in drugih rezultatov storitev.

V primeru prenehanja poslovnega razmerja ste nam kot stranka dolžni plačati za vse opravljene storitve in nastale izdatke. To velja tudi v primeru, če po vaši odločitvi ali krivdi pride do prenehanja pogodbenega razmerja za storitve projektne narave. V takšnem primeru Starfiniti izda račun v višini, ki sorazmerno ustreza deležu že opravljenih storitev glede na celoten obseg dela, potrebnega za izvedbo celotnega izdelka oziroma storitve.

3. Zaupnost in varstvo informacij

Vsak dogovor o naših storitvah, specifikacije produktov in v dokumentih navedeni pogoji storitev predstavljajo našo poslovno skrivnost. To velja tudi, če ste od nas prejeli idejno, konceptualno ali ponudbeno dokumentacijo, pa se nato niste odločili za sklenitev dogovora, da za vas opravimo storitev. Dokumentacijo, ki smo jo v okviru naših storitev ali predhodno pripravili za vas, smete tretjim osebam posredovati le z našim predhodnim pisnim soglasjem.

Določila te točke 3 ostajajo v veljavi tudi po prenehanju poslovnega razmerja med strankama.

Starfiniti skrbno obravnava morebitne osebne podatke skladno z veljavnimi predpisi.

4. Pravice intelektualne lastnine

Z dobavo izdelkov in storitev ter polnim poplačilom stranka pridobi pravice uporabe izdelkov in rezultatov naših storitev skladno z njihovim namenom. Razen tega Starfiniti na rezultatih dela zadrži vse avtorske pravice, pravice upravljavcev baz podatkov in druge pravice intelektualne lastnine ter sorodne pravice na vseh delih in drugih stvareh, ki smo jih razvili, oblikovali, izdelali ali ustvarili v okviru opravljanja storitev.

5. Odgovornost

Pri nudenju naših storitev bomo ravnali z vso razumno skrbnostjo relevantne stroke.

V zvezi s storitvami ne prevzemamo nobene odgovornosti v razmerju do kogar koli drugega razen vas. Starfiniti je odgovoren le za neposredno škodo, ki je bila povzročena stranki s strani Starfiniti med ali kot posledica opravljanja storitev, in pod pogojem, da je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namenoma. Odgovornost za posredno škodo ali drugo škodo (vključujoč izgubo dobička, izgubo prihranka ali škodo kot posledico izgube podatkov), kot tudi za škodo, povzročeno s strani tretjih oseb, je izrecno izključena.

Ne odgovarjamo za regulatorna tveganja, ki so lahko povezana z uporabo naših izdelkov ali storitev.

Ne odgovarjamo za vtičnike in storitve, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci, ponudniki ali partnerji, četudi so takšni vtičniki in storitve povezani z našimi izdelki ali storitvami.

6. Opravljanje storitev izven običajnega delovnika

Delo opravljeno v soboto, nedeljo ali drug dela prost dan v Sloveniji ali na delovni dan, vendar izven našega običajnega delovnega časa, zaradi nujnega naročila stranke ali ker obseg dela za naročene storitve in naša razpoložljivost v času prejema naročila zahteva delo na nedelovne dni ali izven običajnega delovnega časa, lahko Starfiniti obračuna na podlagi urne postavke povišane za 50% . Pri storitvah z drugačnim načinom obračuna takšno povišanje zajame sorazmeren delež dogovorjenega obsega dela. Za naš običajni delovni čas se šteje čas od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro.

7. Publikacija referenc

Razen če se dogovorimo drugače, bomo šteli, da soglašate, da na naši spletni strani objavimo vašo firmo in vaš logotip kot našo cenjeno stranko, skupaj s prikazom našega izdelka. V kolikor boste želeli umik objave, bomo vašo odločitev spoštovali.

8. Pravo in pristojnost za reševanje sporov

Pogodbeno razmerje med Starfiniti in vami, ter vsa vprašanja v zvezi z njim se presojajo in razlagajo po slovenskem pravu.

Če stranki morebitnega spora iz ali v zvezi s pogodbenim razmerjem ne bi uspeli sporazumno rešiti, je za reševanje pristojno sodišče v Celju.

V primeru, da je stranka potrošnik, Starfiniti stranko obvešča, da ne priznava vnaprej nobenega izvajalca izvensodnega izvajalca potrošniških sporov. V primeru potrošniškega sodnega spora se, ne glede na prejšnji odstavek, uporabljajo splošna pravila o krajevni pristojnosti sodišč v potrošniških sporih.

Naša vizija je postati vaša najboljša izbira za celostni nastop na spletu.

Mariborska cesta 7,
3000 Celje

Hej, hej,

Kako vam lahko pomagamo?

Vse pravice pridržane © 2024 Starfiniti d.o.o.